Sizden Gelenler
Sizden Gelenler
ihinsel engelli eğitilebilir
Zihinsel engelli eğitimleri
İZMİR HAVA DURUMU
IZMIR
ANKETLER
Engelli bir yakınınız var mı? Varsa hangisi?
Oy ver

Diğer Anketleri Gör
ZİHİNSEL ENGELLİ EĞİTİMİ

Eğitime dair ne varsa… Eğitim aktörleri -1

          Kavram olarak eğitim öğretimi de kapsamaktadır. Eğitim Bilimleri literatüründe genel bir ifadeyle eğitim, “İnsanın yeteneklerinin, özellikle ahlak yetilerinin geliştirilmesi için ona yön ve biçim verilmesi; bu yolda yapılan bilinçli ya da bilinçsiz etkilerin tümü.” olarak öğretim ise ”Öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, gereçleri sağlama ve kılavuzluk etme işi..” olarak yer almaktadır. Bu iki olgu karşılaştırıldığında eğitimin daha kapsamlı, bütünleyici olduğu görülür. Türk eğitim sistemindeki aktörlerin bu iki olguyu salt birini öne çıkarmadan eğitim mutfağında birlikte kullanmaları ülkemizdeki eğitim öğretim sürecinin gelişim, dönüşüm ve değişimine olumlu yönde etkileyecektir. Sürecin öğretim boyutunda çocuklarımızın akademik alt yapıları oluşturulurken, eğitim boyutunda ise milli ve manevi değerler, karakter eğitimi, ahlaki zeka ve değerler eğitimi çocuklarımızın somut ve soyut düşünme dönemleri göz önünde bulundurularak verilmeye çalışılır.
          Bu süreçte Türk eğitim sistemimizdeki aktörlere ‘Anne-babalar, öğretmenler, okul yöneticilerini ve eğitim müfettişleri ve diğer aktörlere’ önemli, anlamlı ve değerli sorumluluklar yüklendiği addedilmektedir. Sürecin gelişim ve değişiminin sürekliliğinin önem ve değeri düşünüldüğünde eğitim aktörlerinin yılgınlığa ve durgunluğa kapılmadan Türk eğitim sistemindeki ufuk (misyon) ve ülkü-ideal (vizyon) geliştirme sürecinin paydasında etkin bir aktör olarak bulunmalarının önemi anlaşılacaktır. Aktörlerin bir “Adanmışlık ruhuyla”, Yunusça bir edayla, başöğretmen Atatürk”ün sergilediği tavır ve iradeyle süreci özümseyip, çocuklarımıza yansıtabilmeleri önem arz etmektedir. Geçmişimizin muazzam kültür birikimini, günümüzde bilimin ve aklın potasında sentezleyerek yeni ufuklara açılabilmenin anahtarları da bunlar olsa gerek. Ortaya çıkan bu sentezi geleceğin aydınlık Türkiye’sinin mimarları olacak çocuklarımıza ilmek ilmek işleyebilmek eğitim aktörlerini sorumluluğundadır. Eğitimin ertelenemeyeceği gerçeğinden yola çıkarak; eğitim aktörlerinin bu bakış açısını daha fazla kavramaları, özümsemeleri ve çocuklarımıza yansıtmaları gerekmektedir. Çağdaş anlayışa göre eğitim ‘yanlışların yakalanmasıyla değil doğruların yakalanmasıyla’ gerçekleştiği de bu süreçte unutulmamalıdır.
          Anne - baba olarak bu süreçte var olan aktörlerimizin eğitim kurumlarımızda düzenlenen etkinliklerde bir katılımcı, bir gözlemci ve bir uygulayıcı olarak bulunmaları eğitsel yaşantılarını daha anlamlı kılacaktır. İdrakimize giydirilmiş aktör gömleğinin hakkını vererek bu süreçte farkındalık yaratan açılımları yakalayabiliriz. Bu bağlamda öğretmen ve okul yöneticilerimize bir rehberlik görevi düşmektedir. Bu etkileşim sürecinin verimli ve sağlıklı olabilmesi için bilgi, tutum ve davranış kazandırmayı planlayacak ve eşgüdümünü sağlayacak olanlarda öğretmenlerimiz ve okul yöneticilerimizdir.
          Bu vesileyle varlıklarını Türk Eğitim Sistemine armağan eden eğitim aktörlerimizi en derin saygılarımla selamlıyorum.
          Mehmet Arbil ALPİNANÇ Eğitim Müfettiş Yardımcısı
ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLARA YÖNELİK EĞİTİM PROGRAMLARI
TEMEL KAVRAMLAR
          1 – EĞİTİM ve AMACI :
          EĞİTİM :
•Yeni kuşakların, toplum yaşayışında yerlerini almak için hazırlanırken, gereken bilgi, beceri ve anlayışlar elde etmelerine ve kişiliklerini geliştirmelerine yardım etmek etkinliği,
•Önceden belirlenmiş amaçlara göre insanların davranmalarında belli gelişmeler sağlamaya yarayan plânlı etkinlikler dizisidir.
•Belli bir konuda, bir bilgi ya da bilim dalında yetiştirme ve geliştirme,
•Her kuşağa, geçmişin bilgi ve deneylerini düzenli bir biçimde aktarma ve kazandırma işi,
Kişinin, içinde yaşadığı toplumun olumlu değerlerine göre, yeteneklerinin, tutumunun ve öbür davranış biçimlerinin geliştirilmesi sürecidir.
Kişilerin, sosyalleşmesi ve en elverişli düzeyde kişiliklerinin gelişmesi için, seçilmiş ve denetlenmiş bir çevrede ( özellikle okullarda) yapılan sosyal bir süreçtir.
Eğitim ruhbilimi, eğitim felsefesi, eğitim tarihi, öğretim programları, özel ve genel öğretim yöntemleri, öğretim teknikleri, yönetim, denetim vb. eğitim ve öğretim alanlarını kapsamak üzere öğretmen, yönetici ve eğitim uzmanı yetiştirmek amacıyla ilgililer için düzenlenen bütün kurslara ve kurslarla ilgili bilimsel çalışmalara verilen genel ad.
          EĞİTİMİN AMACI
          Yeni kuşaktaki bireylere kültürel mirası aktararak, onları yetişkinler toplumuna uyuma hazırlamak, (bilgiye önem veren görüş)
İnsan aklını disiplin altına almak ve disiplinli düşünmeye alıştırmak,
Öğrenme rast gele değil, plânlı olmalı. Öğrenmede ilgi, amaç, zekâ, alışkanlık, değer duygusu ve kültür, temel öğedir.
Okul demokratik yöntemle yönetilmeli. öğrenciler birlikte yaşamayı kolaylaştırıcı, kişi ve toplum haklarına saygılı, karşılıklı dayanışmayı sağlayıcı kuralları koymalı ve uygulamalıdır.
İnsanın kendi özünü tanımasına ve kurmasına ortam hazırlamalı ve insanı özgürlüğe ulaştırmalıdır.
Tüm yetenekler,( zeka ve karakter) bütünlük içinde geliştirilmelidir.
          PROGRAM:
          Öğrenci davranışlarının istenen yönde oluşturulması için yapılan etraflı plânlama sürecidir.
          Bir okulda ya da okullarda ne öğretilmesi gerektiğine ilişkin organize kararları içeren bir dokümandır.
          EĞİTİM PROGRAMI:
          Bir eğitim kurumunun, çocuklar, gençler ve yetişkinler için sağladığı, Millî Eğitimin ve kurumun amaçlarının gerçekleşmesine dönük tüm faaliyetlerdir.( Öğretim, ders dışı kol faaliyetleri vb.)
          Özel eğitime gereksinim duyan çocukların tespiti ve yönlendirilmesi;
          Özel eğitime gereksinimi olan bireyler MEB. Rehberlik ve Araştırma Merkezleri bünyesinde oluşturulan, Özel Eğitim Değerlendirme kurulları tarafından incelendikten sonra bir yıl süreli eğitim almasını sağlayacak olan özel eğitim değerlendirme kurulu raporu ile 1 yıl süreli özel eğitim almaya hak kazanmış olur. Özel Eğitim Kurulu Raporlarında çocuğun ne tür eğitim alacağı hangi tür özel eğitim kurumlarına gidebileceği belirtilir. Bu rapor aileden başkasının müracaatında verilmez raporda ailenin imzası bulunur. Bir yıllık eğitim süresi sonunda öğrenci tekrar aynı kurul tarafından değerlendirilerek özel eğitime devam etmesi gerekip gerekmediğine karar verilir gerekirse rapor yenilenir yoksa rapor iptal edilir. Sonuç olarak raporlar bir yıl sürelidir ve bu süre sonunda ihtiyaç duyulup duyulmadığına karar verilmektedir.
          Özel eğitime gereksinimi duyan çocuklar için çeşitli eğitim programlar uygulanmaktadır;
Bunlardan belli başlı uygulananları şöyledir:
1. Erken Tanı-Tedavi ve Erken Çocukluk Dönemi Özel Eğitimi Programları; Erken Çocukluk Dönemi Programı 0-2 yaşları arasında ki özel eğitime gereksinimi olanlara yönelik uygulanır.
2. Okul öncesi eğitimi programı; Zeka yaşı 3-6 olan zihinsel engelli çocukların rehabilitasyonuna yöneliktir.
3. Dil ve İletişim Becerileri Eğitim Programı: 4 zeka yaşı ve üzerindeki zihinsel engelli çocuklara yönelik alıcı ve ifade edici dili geliştirmesine dönük rehabilitasyon çalışmalarını içerir.
4. Akademik beceri eğitim programı: Zeka yaşı 5 ve üzeri olan zihinsel engelli çocuklara yönelik olarak hazırlanmış olup zihinsel engelli çocukların rehabilitasyonuna yöneliktir.
5. Sosyal entegrasyon ve temel yaşam becerileri eğitim programı; 13-21 yaş ve üzerindeki zihinsel engelli bireylere yönelik hazırlanmıştır.
6. Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı(BEP): Yetersizliği olan her birey için yazılı olarak geliştirilmiş, yetersizliği olan bireylerin, öğretmenlerin, ana-babaların ya da koruyucu ailelerin özel gereksinimlerini karşılamak amacı ile oluşturulmuş özel eğitim programı. Bireyselleştirilmiş Öğretim Planı (BÖP) ise BEP’ nın amaçlarına ulaşılmasında gerekli özel öğretim planı.
7. Aile Eğitimi (Ev) Programları: Özel gereksinimle bireyi olan ailelere yönelik hazırlanan programları içerir. Ailelere ev ortamında öğretim becerilerinin kazandırılmasında kullanılan pek çok erken özel eğitim programı vardır. Bunlar: Murdoch Erken Müdahale Programı (The Murdoch Early Intervantion Program), Çocukluk Eğitiminde Anne-babanın Etkisi (Parent Action İn childhood Education-PACE), Zihin Özürlü Çocuklara Tam Erken Eğitim (Precise Early Education for Children with Handicaps-PEECH) (Schulz, 1987; Shea ve Bauer, 1985), Küçük Adımlar Erken Özel Eğitim Programı (Small Steps Early Intervantion Program) (Pieterse ve Treolar, 1989), Portage (White ve Cameron, 1987) programlarıdır. Portage ve Küçük Adımlar (Smal Steps Early Intervantion Program) Programları Türkiye de uygulanan erken özel eğitim programlarıdır. Bütün bunlarla birlikte erken eğitim programları okul öncesi eğitim kurumları tarafından da sürdürülebilmektedir.
8. İş ve uğraşı terapisi eğitim programı: 21 yaş ve üzerindeki zihinsel engelli bireylere yönelik hazırlanmıştır.
Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü bakanlık bünyesinde eğitim gören özel gereksinimi öğrenciler için hazırladığı eğitim programlar ise; ilköğretim okulu (eğitilebilir) toplumsal uyum becerileri dersi programı, eğitim uygulama okulu eğitim programı, otistik çocuklar eğitim programı ve iş okulu eğitim programları da kullanılmaktadır.
          Ayrıca genel müdürlüğün özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören özel gereksinimi olan öğrencilere yönelik Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nca onaylanmış destek eğitim programları da kullanılmaktadır. Bunlar; Bedensel engelli bireyler destek eğitim programı, dil ve konuşma güçlüğü destek eğitim programı, görme engelli bireyler destek eğitim programı, işitme engelli bireyler destek eğitim programı, özel öğrenme güçlüğü destek eğitim programı, yaygın gelişimsel bozukluklar destek eğitim programı, zihinsel engelli bireyler destek eğitim programlarıdır.
Bütün bu programların yürütülmesinde BEP ‘nın uygulanması çok önemlidir. Bu planlar öğrencinin sonraki sınıfında ya da başka bir eğitimciye yardımcı olması açısından, bilgisayar ortamında kayıt altına alınmalı ya da öğrencinin dosyasına konularak tüm eğitim hayatı boyunca saklanmalıdır.
Sonuç olarak; MEB özel eğitim gerektiren bireye yatılı-gündüzlü, özel eğitim sınıfı, kaynaştırma yoluyla eğitim hizmeti sunmaktadır Burada önemli olan sunulan hizmetten yararlan birey sayısı, hizmetlerin yeterli olup olmaması ve hizmeti sunan personelin niteliğidir.
K.Önder DEMİRKOLLU (Zihin Eng.Snf.Öğr.) 7.06.2011
   KAZED Karşıyaka Akademi Zihinsel Engelliler Derneği 2012 © Kaynak gösterilerek sitemizdeki verilerden yararlanılabilir
Bu web sitesi bir AKS-BİM Ltd. Şti. ürünüdür. Model A6W. 2012 . www.aksbim.com.tr